Suomelle oma yrit­tä­jyys­st­ra­tegia

Suomenmaa.fi/blogit 29.11.2017

Si­pi­län hal­li­tus on mo­nel­la mit­ta­ril­la mi­tat­tu­na yrit­tä­jä­myön­tei­sin hal­li­tus pit­kiin ai­koi­hin.

Yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­sien vah­vis­ta­mi­nen on hal­li­tu­soh­jel­man kes­kei­sim­piä ta­voit­tei­ta, ja hyvä niin. Työ­tä ja toi­meen­tu­loa kun on han­ka­la tur­va­ta il­man elin­voi­mais­ta yrit­tä­jyyt­tä koko maas­sa.

Hal­li­tus on pit­kin kaut­taan to­teut­ta­nut mo­nia yrit­tä­jyyt­tä ja yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mis­tä edis­tä­viä toi­men­pi­tei­tä. Näi­tä lu­kui­sia pie­nem­piä ja suu­rem­pia hank­kei­ta on koot­tu yh­teen ”yrit­tä­jyys­pa­ke­tin” al­le.

Sään­te­lyn su­ju­voit­ta­mi­sen ja lu­pa­me­net­te­ly­jen jous­ta­voit­ta­mi­sen li­säk­si toi­meen on tar­tut­tu muun mu­as­sa ve­ro­po­li­tii­kas­sa, yrit­tä­jien so­si­aa­li­tur­vas­sa sekä jul­ki­sis­sa yri­tys­pal­ve­luis­sa.

Mo­net toi­mis­ta, ku­ten vaik­ka­pa yrit­tä­jyy­den aloit­ta­mi­nen työt­tö­myys­tur­val­la, yrit­tä­jien sai­raus­päi­vä­ra­han oma­vas­tuu­a­jan ly­hen­tä­mi­nen tai en­sim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­sen hel­pot­ta­mi­nen, ovat sa­mal­la myös tär­kei­tä työl­li­syys­po­liit­ti­sia avauk­sia.

Yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seen ja työl­li­syy­den pa­ran­ta­mi­seen täh­tää­vät hank­keet oli­si­kin syy­tä so­vit­taa yh­teen ny­kyis­tä vah­vem­min. Lo­ke­roin­nin si­jaan voi­sim­me mie­luum­min pu­hua kas­vua edis­tä­vis­tä toi­mis­ta.

Muu­ten­kin yrit­tä­jyys­po­li­tiik­ka on eri­no­mai­nen esi­merk­ki ho­ri­son­taa­li­ses­ta ajat­te­lus­ta. Yh­teis­työ­tä yli hal­lin­non­ra­jo­jen tar­vi­taan, jot­ta mo­net yk­sit­täi­set esi­tyk­set muo­dos­tai­si­vat eh­jän ko­ko­nai­suu­den. Yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­nen on koko val­ti­o­neu­vos­ton asia.

Muu­ta­mis­sa Eu­roo­pan mais­sa on jo ole­mas­sa oma yrit­tä­jyys­st­ra­te­gia uu­sien työ­paik­ko­jen luo­mi­sek­si. Eh­do­tan, et­tä val­mis­te­lu yh­tei­sen vi­si­on eteen aloi­te­taan meil­lä­kin.

Nip­pu toi­men­pi­tei­tä on jo maa­lis­sa, mut­ta lii­ma nii­den vä­lil­tä vie­lä puut­tuu. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö oli­si täs­sä luon­nol­li­nen vas­tuu­ta­ho.

 

Jos pelko tippumisesta turva­verk­kojen läpi on liian iso, moni hyvä yritys jää syntymättä.

Tä­hä­nas­ti­sil­la toi­men­pi­teil­lä on ha­et­tu vai­kut­ta­vuut­ta ta­sai­ses­ti läpi yri­tys­ken­tän. Seu­raa­vas­sa vai­hees­sa oli­si so­pi­va het­ki poh­tia, jos­ko jo­kin yrit­tä­jyy­den osa-alue kai­pai­si eri­tyis­tä huo­mi­o­ta.

Suo­mes­sa on jo nyt 150 000 yk­si­ny­rit­tä­jää. Myös osa-ai­kais­ten it­sen­sä työl­lis­tä­jien mää­rä on 2000-lu­vul­la kas­va­nut yli 50 pro­sen­til­la. Te­ko­ä­lyn ja työn mur­rok­sen myö­tä eri­lai­set it­sen­sä työl­lis­tä­mi­sen ta­vat tu­le­vat en­ti­ses­tään li­sään­ty­mään.

Yrit­tä­jyys­st­ra­te­gi­an pai­no­pis­tee­nä tu­li­si­kin ol­la yrit­tä­jyy­den uu­sien muo­to­jen tun­nis­ta­mi­nen ja tu­ke­mi­nen. Jäl­kim­mäi­seen kuu­lu­vat kes­kei­ses­ti yrit­tä­jien jak­sa­mi­seen ja so­si­aa­li­tur­vaan liit­ty­vät asi­at.

Jos pel­ko tip­pu­mi­ses­ta tur­va­verk­ko­jen läpi on lii­an iso, moni hyvä yri­tys jää syn­ty­mät­tä.