Suomenmaa 4.10.2019: Väki vähenee, pidot eivät parane

Ale­ne­va syn­ty­vyys on vai­kea pa­ra­dok­si. Lap­sien saa­mi­nen on yk­si hen­ki­lö­koh­tai­sim­mis­ta asi­ois­ta ih­mi­sen elin­kaa­res­sa. Toi­saal­ta vä­es­tön­ke­hi­tyk­sel­lä on rat­kai­se­va mer­ki­tys hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan tu­le­vai­suu­del­le. Kyl­mäs­ti kan­san­ta­lou­den kan­nal­ta kat­sot­tu­na ti­lan­ne on se, et­tä yhä har­ve­ne­va jouk­ko työ­i­käi­siä mak­saa jat­kos­sa van­hus­ten pal­ve­lut ja eläk­keet. Myös yri­tys­ten kas­vun suu­rin es­te on pula työn­te­ki­jöis­tä. Li­säk­si taan­tu­va vä­es­tö­ke­hi­tys vai­kut­taa in­ves­toin­tei­hin tai pa­rem­min­kin nii­den vä­hyy­teen. … Lue lisää