Elinkeinoministeri Mika Lintilän puhe MTK toimihenkilöpäivien avaustilaisuudessa

Työ- ja elinkeinoministeriö 25.9.2017 11.23
Puhe

Kalajoki, 24.9.2017

Toteutuuko hallitusohjelman tavoitteet biotalouden edistämisessä

Arvoisat toimialapäivien osanottajat,

Aluksi haluan kiittää kutsusta ja myös MTK:tä siitä työstä, jonka ansiosta suomalaisten ja muiden metsäisten maiden ääni saatiin kuuluviin Euroopassa. MTK:n osaaminen ja kyky vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon tuli jälleen todistettua. Viime viikkoinen äänestys oli erävoitto. Vaikuttamistyö jatkuu, jotta metsien käytölle saadaan Suomen kannalta järkevät pelisäännöt.

Biotalous on ratkaisu ihmiskunnan tulevaisuuden kysymyksiin. Suomen on mentävä kohti vähähiilistä ja energiatehokasta yhteiskuntaa, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen ja kierrätettävien materiaalien käyttöön. Siirtyminen fossiilitaloudesta biotalouteen on talouden kehityksen uusi aalto.

Hallitus tavoittelee puuraaka-aineelle korkeampaa jalostusarvoa. Energiaksi on järkevää käyttää metsäteollisuuden sivuvirrat ja harvennushakkuiden sato ja sellainen muu raaka-aine, jolle ei korkeamman jalostusarvon käyttöä löydy.

Vierailin viime viikolla VTT:n bioruukissa. Se oli silmiä avaava kokemus mahdollisuuksistamme menestyä uusilla puukuidusta saatavilla tuotteilla. Muovia ja puuvillaa voidaan korvata huomattavasti ympäristöystävällisemmillä tuotteilla ja niiden tuotteiden aihiot muhivat jo Suomen VTT:n pannuissa.

Hyvät kuulijat,

Puurakentamisen edistämisessä on kysymys strategisesta valinnasta. Vähähiilisen, uusiutuvaa materiaalia käyttävän puurakentamisen avulla saavutetaan yhtä aikaa mittavia hyötyjä ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, energiatehokkuuteen sekä aluetalouksiin ja työllisyyteen.

Puurakentamisen läpimurtoon ei riitä arkkitehtonisesti näyttävät yksittäiset kohteet. Puutuoteteollisuuden ratkaisujen ja tuotteiden pitää olla kunnossa, jotta ne ovat varteenotettavia vaihtoehtoja investoijille ja rakentajille – kaikessa rakentamisessa.

Puurakentaminen tarvitsee osaajia suunnittelusta asentamiseen. Näiden toimien myötä myös luottamus puurakentamisen laatuun kasvaa rakennuttajien ja rakentajien keskuudessa.

Rakennusmääräyksiä ollaan uudistamassa, jotta puu olisi materiaalin tasavertaisessa asemassa. Kannustan julkisista hankinnoista päättäviä siihen, että tehtäisiin enemmän ratkaisuja, joilla puu pääsee edes tasavertaiseen asemaan muiden materiaalien kanssa. Ohjeistusta tähän on luotu osana hallituksen puurakentamisen ohjelmaa.

Hyvät kuulijat,

Viime vuoden lopulla valmistunut kansallinen energia- ja ilmastostrategia on keskeinen instrumentti biotalouden edistämisessä uusiutuvan energian käytön lisäämisen osalta.Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen raportin mukaan historiallinen taitekohta, jolloin uusiutuvan energian käyttöosuus ohittaa fossiilisten energianlähteiden käyttöosuuden, tapahtunee vuoden 2018 aikana suurinvestointien täysimääräisen käyttöönoton avittamana.

Haluan nostaa tässä tilaisuudessa esille muutamia asioita tulevaisuuden erityisesti kestävien bioenergiaratkaisujen näkökulmasta.

Metsäbiomassan merkitys Suomessa uusiutuvan energian raaka-aineena on jatkossakin ratkaisevan tärkeä. Tavoitteena on, että suurin osa metsäpohjaisesta energiasta tuotetaan edelleen markkinaehtoisesti muun puun käytön sivuvirroista.

Biomassan tulee olla kestävällä tavalla tuotettua ja myös sen energiakäytön tulee täyttää Euroopan unionin asettamat kestävyyskriteerit, joista parhaillaan sovitaan.

Tieliikenteen biopolttoaineiden kysynnän ja sitä kautta tarjonnan kasvu varmistetaan polttoaineiden jakelijoille asetettavalla nestemäisten biopolttoaineiden jakeluvelvoitteella, jota kasvatetaan vuoteen 2030 mennessä.

Edistyneitä biopolttoaineita voidaan käyttää myös niissä liikennemuodoissa, joissa esimerkiksi sähkön käyttö ei tämän hetken tiedon valossa ole mahdollista. Erityisen tärkeitä biopolttoaineet ovat kuorma-autoille,  pitkän matkan linja-autoille sekä lentoliikenteelle.

Hyvät kuulijat,

Tavoitteenamme on myös, että biokaasun tuotanto ja käyttö kasvaa. Energia- ja ilmastostrategiassa asetettiin kaasuautojen määrälliseksi tavoitteeksi vähintään 50 000 vuonna 2030.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt uusiutuvan energian investointitukia useille liikenteen biokaasuhankkeille vuodesta 2011 lähtien. Viidestätoista vuosina 2016 – 2017 tuetusta ns. kärkihankkeesta seitsemän on ollut uuden teknologian biokaasun liikennekäyttöhankkeita.

Ensi vuoden 2018 talousarvioon esitetään lisää rahoitusta biokaasun liikennekäyttöön. Rahoitusta suunnataan mm. biokaasulaitosten ja biokaasua tarjoavien tankkausasemien rakentamiseen sekä kaasu- ja flexfuel-autojen muutostukeen.  Kaikki toimet on tarkoitettu madaltamaan kynnystä hankkia biokaasuajoneuvo.

Vaikka maatilakohtaisten biokaasulaitosten määrä on kannattavuussyistä pysynyt toistaiseksi pienenä, avaa biokaasun liikennekäytön lisääntyminen uusia näkymiä myös maatilasektorin biokaasutuotannolle. Hiljattain käyttöön vihitty Haukivuoren biokaasulaitos on hyvä esimerkki maatilojen ja energiayritysten yhteistyöstä, jonka tuloksena voidaan osaltaan tiivistää liikenne kaasun jakeluasemien verkkoa.

Maatilat ovat nykypäivänä merkittäviä uusiutuvan energian tuottajia ja käyttäjiä. Luonnonvarakeskuksen energiakyselyn mukaan jo yli 40 % maa- ja puutarhatilojen kaikesta energian kulutuksesta on tuotettu kotimaisella uusiutuvalla energialla. Pääosa tästä on tilojen hake- ja pellettilaitoksissa omaan käyttöön tuotettua lämpöenergiaa, mutta myös muut uusiutuvan energian muodot kiinnostavat viljelijöitä yhä enemmän.

Tilojen energiaomavaraisuutta halutaan lisätä, oli kyse sitten sähkön tuotannosta aurinkopaneeleilla tai traktorin tankkaamisesta omista raaka-aineista tuotetulla biokaasulla. Viimeisimpien tietojen mukaan esimerkiksi maatilojen investoinnit aurinkoenergiaan ovatkin voimakkaassa nousussa.

Askel omaa käyttöenergiaa tuottavasta maatilasta myyntienergiaa tuottavaksi energiayritykseksi ei välttämättä ole kovin suuri.  Jos sopivia ja kannattavia toimintakonsepteja löytyy, uskon että viljelijöillä ja maaseutuyrityksillä riittää ennakkoluulotonta asennetta lähteä yhä enemmän mukaan hajautetun uusiutuvan energian liiketoimintaan.

Arvoisat kuulijat,

Suomen tavoitteiden toteutumisen kannalta on iso merkitys sillä, missä roolissa biotalous on EU:ssa. EU:ssa pohditaan parhaillaan biotalousstrategian jatkoa.

Toivon tässä myös hyvää yhteistyötä MTK:n kanssa!

Toivotan kaikille omasta puolestani mielenkiintoisia toimihenkilöpäiviä.

Kiitos!