Elinkeinoministeri Mika Lintilä puhe Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian seminaarissa

Team Finland-talo, Helsinki, 13.6.2018
Puhe

Katse eteenpäin

Hyvät terveysalan kasvustrategian seminaarin osallistujat,

Aloittaessani elinkeinoministerinä en arvannut miten paljon tulisin olemaan tekemisissä terveystoimialojen kasvun vauhdittamisen parissa. Ala on yksi nopeimmin kasvavista maailmassa.

Sipilän hallitus päätti vuonna 2015 tarttua niihin mahdollisuuksiin, joita Suomella on terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa ja valitsi terveystoimialat yhdeksi kasvupolitiikan painopisteistä. Olemme määrätietoisesti investoineet kansainvälisesti kunnianhimoisen tiekartan toimeenpanoon – erityisesti alan rakenteisiin ja mahdollistavaan lainsäädäntöön.

Terveysalan kasvustrategian tiekartan toimeenpanoa seuraavan ministeriryhmän puheenjohtajana olen tyytyväisenä seurannut toimeenpanon etenemistä monissa rinnakkaisissa hankkeissa. Investointimme tutkimukseen, kehitykseen, infratstruktuureihin, tietovarantoihin, tutkimustulosten kaupallistamiseen, rakenteisiin ja ekosysteemien vauhdittamiseen ovat alkaneet tuottaa tulosta.

Terveysteknologian vienti, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä investoinnit Suomeen ovat kasvaneet ja ala kansainvälistyy monia muita toimialoja nopeammin.

Teille edelläkävijöinä ja mahdollistajina suuri kiitos tekemästänne työstä yhteisten tavoitteiden eteen! Edelläkävijän rooli ei aina ole helppo. Poikkihallinnollisella yhteistyöllä, yksityisten ja julkisten toimijoiden kumppanuuksilla sekä tutkimuksen ja tieteen vuoropuhelulla yhdessä terveysjärjestelmän toimijoiden kanssa voimme saavuttaa paljon jatkossakin.

Hyvät kuulijat,

Suomen tavoite on olla maailman kärkimaita tekoälyn soveltamisessa. Tekoäly tulee muuttamaan kaikkia toimialoja ja kaikkea työn tekemistä. Yksi suurista Suomen mahdollisuuksista liittyy terveystiedon hyödyntämiseen ja tekoälyyn. Sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi keskeinen tekoälyn soveltamisen alue ja siinä meillä on näytön paikka. Terveysalalla kiitos osaamisemme ja tietovarantojemme voimme olla yksi edelläkävijöistä. Meillä on siihen kaikki mahdollisuudet. Keskeinen kysymys on, osaammeko hyödyntää potentiaalimme.

Terveysalalla alustatalouden ja tekoälyn mahdollisuudet liittyvät ennen muuta alati lisääntyvän terveysdatan hyödyntämiseen. Tekoäly ja datan hyödyntäminen saattavat mullistaa terveydenhuollon samaan tapaan kuin antibiootit tai kuvantamismenetelmät aikoinaan.

Tulevaisuudessa tekoälyn hyödyntäminen terveysalalla voi parhaimmillaan edistää ennaltaehkäisyä, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja lisätä hoidon tasa-arvoistumista.

Terveydenhuollossa käytettävän tieteellisen tiedon, potilastiedon ja potilaan itsensä mittaaman ja tuottaman datan määrä kasvaa nopeasti. Tekoäly voi tulevaisuuden terveydenhuollossa toimia tukiälynä tämän tiedon hyödyntämisessä ja tulkitsemisessa. Mahdollisuuksia löytyy muun muassa kuvantamisesta, syöpädiagnooseista, harvinaisten sairauksien diagnostiikasta ja genomitietoa hyödyntävistä täsmähoidoista.

Hallitus on valmistelemassa syksyksi selontekoa tekoälystä ja tietopolitiikasta. Selonteko tulee käsittelemään mm. tietoturvallisuutta ja tietosuojaa sekä tiedon keräämistä, yhdistämistä, avaamista ja säilyttämistä. Myös eettiset kysymykset, osaamisen varmistaminen, sääntely, uudet panostukset sekä EU- ja kansainvälinen vaikuttaminen ja taloudelliset vaikutukset ovat selvitettäviä toimia.

Näitä samoja kysymyksiä on käsitelty myös kansallisessa tekoälyohjelmassa, jonka käynnistin viime vuonna Suomen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Suomi on nousemassa terveysalalla kansainväliseksi edelläkävijäksi myös mahdollistavan lainsäädännön alueella. Hallituksen esitys sote-tiedon toisiolaiksi on tällä hetkellä eduskunnassa. Biopankkilain kokonaisuudistus on käynnissä ja luonnos genomilaista on nyt lausuntokierroksella, huomioiden muun muassa tietosuoja-asetuksen ja perustuslain tuomat reunaehdot. Sääntelyn sujuvaan ja ennakoitavaan toimeenpanoon tulee kiinnittää myös huomiota.

Hyvät terveysalan toimijat,

Meidän tulee yhdessä pitää huolta, että terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristö edelleen vahvistuu ja säilyy kansainvälisesti kilpailukykyisenä.

Suomi tarvitsee jatkossakin terveysalan kasvustrategian kaltaista yli hallituskauden ja hallinnonrajojen ulottuvaa jaettua näkemystä ja määrätietoista toimintaympäristön sekä innovaatioekosysteemin kehittämistä julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä.

Terveysalan kasvustrategia on toiminut valtionhallinnon pilottina nk. systeemiselle kehittämisotteelle. Hallituskauden loppusuoralla olemme käynnistämässä arviointia ja tulemme keräämään toimijoiden näkemyksiä toimintamallista. Toivon, että osallistutte aktiivisesti arviointiin. Kasvustrategian ministeriryhmässä olemme pyytäneet ministeriöitä käynnistämään vuoropuheluprosessin, jotta seuraavalla hallituksella olisi käytettävissä ehdotuksia uusiksi painopistealueiksi terveystoimialojen kasvun vauhdittamiseksi. Samalla on syytä todeta, että jo aloitetut toimenpiteet on syytä viedä määrätietoisesti loppuun.

Lopuksi haluaisin kiittää teitä vielä kerran panoksestanne. Olemme pyrkineet mahdollistamaan rakenteita, jotta teillä on mahdollisuus tarttua mahdollisuuksiin. Muutoksen teette te. Yhdessä. Pieni Suomi voi saavuttaa kokoaan suuremman roolin kumppanuuksien kautta. Oikein hyvää kesää teille kaikille!