Ministeri Lintilän AI Forumin avauspuheenvuoro

9.10. Dipoli-keskus, Aalto yliopisto

Ladies and gentlemen,

It recognizes your faces, it recognizes my speech, hopefully and even helps us to drive a car. AI

Artificial intelligence is part of our daily lives in many ways. It is not a single technology, but consists of various elements. It is actually difficult to imagine a sector or field of society that will not be transformed.

Open-minded behavior can be sensed here today. We have ambitious agenda and the best excellences in the house. Thank you all for joining us today here at Aalto University at the AI Forum!

It is essentially clear to me that today we must figure out, what kind of cooperation we need in Europe to be developed in order to create new business. This is the core element. AI is being developed at an increasing pace.

For Europe, AI is a key success factor offering extensive potential for future economic growth, in Europe and in the global market. The successful development and implementation of the strategy requires common goals at the European level. We need to align the national and European actions to deliver the best outcome.

At EU level there are many ongoing processes, which relate to AI: New Commission’s five-year work program and the EU’s Multiannual Financial Framework, which are crucial elements for future growth and competitiveness.

Our challenge is big, but with persistence, we are going to succeed.

The opportunities created by AI are increasingly used in our country, both in the public and private sectors. However, we still need more cooperation between public authorities, businesses, educational institutions and civil society. That cannot be stressed enough.

Finland’s national AI strategy was published 11 months ago. When I came up with the idea of this Forum, I told my advisor that besides national actions, we need to call up a meeting for “few decision makers” on the European level. But there was a greater demand and we had a snowball effect. Few turned into over 200 attendants.

It is clear that AI needs to be discussed, given thought in policy-making. To me, it is also very clear that we need to identify what is European Artificial Intelligence all about.

We are at crossroads of many things in the world today. Same time we are fighting for better economy that consists of skilled-workers, but is also trying to scale-up our start-up community.

AI will change the contents of our work and create new professions and job descriptions. Working life will change.

In healthcare, doctors will still make the treatment decisions, but AI will help doctors picking the key facts from a flood of information. Free flow, fast access and operability of data are central topics of our national AI-policy. Health data is one important example in our context, as we have collected systematically health records of each citizen for decades.

When making decision on data policy, we need to take into account privacy. We need to be worth our citizens’ trust.

Who owns the collected data?

And who is allowed to use it?

From a security point of view, AI brings new means on transnational influence. It provides tools for combatting cyberattacks. Cyberattacks become easier. We have to prepare ourselves for these new kinds of threats.

It is understandable, if all of that seems strange, even frightening. The change in labor market is compared to the automation of agriculture. The agricultural revolution was not instant either, but it altered society and daily lives.

It also resulted in a high rate of unemployment at times, but history shows us that new professions and jobs brought us higher standards of living. Disruptions in society underline the need for investing in lifelong learning.

I know, that this day will be remembered as a day, when shared European AI policy was formed with the best possible forces.

Have a fruitful day!

SUOMENNOS:
 

Naiset ja herrat,

Se tunnistaa teidän kasvonne, se tunnistaa minun puheeni, toivottavasti ja jopa auttaa meitä ajamaan autoa. Tekoäly

Tekoäly on osa meidän arkea monella eri tavalla. Se ei ole pelkkä yksittäinen teknologinen saavutus, vaan koostuu erilaisista elementeistä. On itseasiassa vaikea kuvitella yhtään toimialaa tai yhteiskunnan sektoria, joka ei olisi tämän myötä muutoksessa.

Avoimen asenteen ja suhtautumisen voi havaita täällä tänään. Meillä on kunnianhimoinen agenda ja parhaat asiantuntijat läsnä. Kiitos teille kaikille, että olette tulleet tänään Aalto yliopistoon, AI Forumiin!

Minulle on erityisen selvää, että tänä päivänä meidän tärkein tehtävä on tunnistaa, minkälaista yhteistyötä me tarvitsemme Euroopassa luodaksemme uutta elinvoimaa ja ’bisnestä’. Tämä on meidän ydinelementti. AI kehittyy nopealla tahdilla.

Euroopalle, AI on avain menestystekijä tarjoten laajaa potentiaa tulevaisuuden taloudelliselle kasvulle, Euroopassa ja globaaleilla markkinoilla. Menestyksekäs kehitys ja strategian toimeenpano vaativat yhteisiä tavoitteita eurooppalaisella tasolla. Meidän täytyy linkittää kansallisen ja eurooppalaisen tason toimet saadaksemme parhaan lopputuloksen.

EU-tasolla meillä on useita käynnissä olevia prosesseja, jotka liittyvät AI:hin: Tulevan komission 5-vuotisohjelma ja EU:n MFF-neuvottelut, jotka ovat oleellisia tekijöitä tulevaisuuden kasvussa ja kilpailukyvyssä.

Meidän haaste on suuri, mutta sisun avulla, me menestymme.

AI:n luomat mahdollisuudet ovat kasvavissa määrin käytössä meidän maassamme, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Siitä huolimatta, me tarvitsemme enemmän yhteistyötä viranomaisten, yritysten, koulujen ja muun yhteiskunnan kesken. Tätä tarvetta ei voi olla korostamatta liikaa.

Suomen kansallinen AI strategia julkaistiin 11kk sitten. Kun pohdin tämän Foorumin koollekutsumista, kerroin avustajalleni, että kansallisten toimien ohella, meidän täytyy tulisi kutsua koolle ”muutama päättäjä” eurooppalaisella tasolla. Mutta kysyntä yllätti ja edessämme oli lumipalloefekti. ”Muutamasta” tulikin yli 200 osallistujaa.

Minulle on selvää, että tekoälystä pitää puhua ja sille täytyy antaa tilaa politiikassa. Minulle on myös selvää se, että meidän täytyy tunnistaa mitä on eurooppalainen tekoäly.

Me olemme risteyksessä menolla tapaa maailmassa tänä päivänä. Samaan aikaan taistelemme talouskasvun puolesta, etsimme osaavaa työvoimaa ja yritämme kasvattaa start-up yrityksiämme isommiksi.

AI tulee muuttamaan työn sisältöä ja luomaan uusia ammatteja sekä toimenkuvia. Työelämä tulee muuttumaan.

Se myös aiheutti voimakasta työttömyyttä aikanaan, mutta historia osoittaa, että uudet ammatit ja työpaikat ovat tuoneet meille parempaa elintasoa.

Terveydenhuollossa lääkärit tekevät jatkossakin hoitosuosituksia, mutta tekoäly auttaa poimimaan faktoja, informaatiotulvasta. Tiedon vapaa liikkuvuus, nopea pääsy ja käytettävyys ovat keskeisiä aiheita kansallisessa tekoälypolitiikassamme. Terveysdata on yksi tärkeä esimerkki meidän tapauksessa, sillä me olemme keränneet terveystietoja systemaattisesti kaikista kansalaisistamme jo vuosikymmeniä.

Kun teemme tietopoliittisia päätöksiä, meidän täytyy huomioida yksityisyys.

Meidän täytyy olla kansalaisten luottamuksen arvoisia.

Kuka omistaa kerätyn datan?

Ja kenellä on oikeus kerätä sitä?

Turvallisuusnäkökulmasta, tekoäly luo uusia valtioiden rajat ylittäviä keinoja vaikuttaa. Se tarjoaa työkaluja taistella kyberhyökkäyksiä vastaan. Toisaalta kyberhyökkäykset helpottuvat. Me olemme alkaneet turvautua tämänkaltaisiin uhkakuviin.

On ymmärrettävää, jos tämä kaikki vaikuttaa oudolta, jopa hieman pelottavalta. Työmarkkinoiden muutosta onkin verrattua maatalouden automatisoitumiseen. Maatalouden vallankumous ei myöskään tapahtunut äkkinäisesti, mutta se muutti yhteiskuntaa ja arkista elämää. Yhteiskunnalliset voimakkaat muutokset korostavat elinikäisen oppimisen kehittämisen tarvetta.

Tiedän, että tämä päivä tullaan muistamaan päivänä, jolloin yhteistä eurooppalaista tekoälypolitiikkaa muotoiltiin todellisten asiantuntijoiden kesken.

Tuotteliasta päivää!

Mika Lintilä